Akkoordverklaring

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van ijsjesradar gaat de bezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website en aansprakelijkheid

De informatie op, en overige inhoud van de ijsjesradar-site wordt de sitebezoeker voor informatieve doeleinden aangeboden.

De ijsjesradar-site bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van ijsjesradar en worden de sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Ijsjesradar behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.

Ijsjesradar redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de ijsjesradar-site beschikbare informatie.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten.

De gegevens zijn het exclusieve eigendom van ijsjesradar of van derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de ijsjesradar-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van ijsjesradar, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen

Ieder gebruik van de ijsjesradar-site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van ijsjesradar of van derden is verboden.

Interactieve communicatie

Voorzover de sitebezoeker de mogelijkheid krijgt persoonsgegevens (verder: data) in te vullen zijn deze voorwaarden daarop onverkort van toepassing. Op een door ijsjesradar te bepalen wijze en termijn na het invullen kan de door de sitebezoeker ingevoerde data zichtbaar worden op de ijsjesradar-site of elders op het Internet. Dergelijke gegevens worden door de sitebezoeker vrij van eigendomsrechten verstrekt, zijn niet vertrouwelijk en mogen voor eenieder toegankelijk worden gemaakt. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de sitebezoeker ijsjesradar toestemming om deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeën, concepten en kennis -indien dit naar oordeel van ijsjesradar wenselijk is- te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten.

Ijsjesradar is in geen geval aansprakelijk voor door sitebezoekers geformuleerde uitingen. De sitebezoeker, garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de ijsjesradar-site of naar ijsjesradar verstuurt niet aanstootgevend of grievend is, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrecht en/of andere rechten van ijsjesradar of van derden.

Het is de sitebezoeker en alle overige derden verboden om de site van ijsjesradar te gebruiken of op enige manier in te zetten voor commerciële uitingen, spam, het achterhalen van gegevens van natuurlijke of rechtspersonen, het op andere dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik bedoelde wijze verkrijgen of verzamelen van informatie en handelen in strijd met de rechten uit Auteurswet, Databankwetgeving en overige intellectuele eigendomsrechten, hacking en daarmee gelijk te stellen handelingen. De sitebezoeker is bij handelen in strijd met deze voorwaarden aansprakelijk voor alle door ijsjesradar daardoor gemaakte kosten, vermeerderd met een schadevergoeding naar billijkheid ingeval van opzettelijke en/of strafbare handelingen.

Cookies

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, maakt ijsjesradar gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen websites iets over jouw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere informatie kunnen laten zien.

Cookies worden opgeslagen op je computer. Je kan ze op elk gewenst moment verwijderen. Hoe je dit kan doen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Bekijk uitgebreidere informatie over de cookies die gebruikt worden door de ijsjesradar-site.

Toepasselijk recht - Schendbaarheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Ijsjesradar behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor de site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Bij vragen over deze gebruikersvoorwaarden kan je ijsjesradar contacteren via de gegevens op de contact pagina.

Laatste update: 10 mei 2020